Virkeshandelns faser

Våra erfarna virkesköpare avtalar med skogsägaren i samband med varje förnyelseavverkning om särskilda åtgärder som ska vidtas i skogen, till exempel skydd av sparträd, källor eller andra speciella objekt.

 1 Virkesaffären börjar med kontakt

Virkesaffären börjar med kontakt

En virkesaffär mellan skogsägaren och Junnikkala börjar med att skogsägaren eller skogsägarens ombud tar kontakt med en expert på vår skogsavdelning, ofta när det är fråga om förnyelseavverkning.

Virkesaffären kan också börja med att vår skogsexpert kontaktar skogsägaren.

 2 Från virkesförsäljningsplan till virkesaffär

Från virkesförsäljningsplan till virkesaffär

En virkesförsäljningsplan upprättas, alternativt används en färdig plan. Virkesförsäljningsplanen är en guide till skogsägarens stämplingspost för Junnikkalas skogsexpert. På basis av virkesförsäljningsplanen lämnar vår skogsexpert ett anbud om virkesförsäljning eller virkesköp till skogsägaren.

 3 Anbud om virkesköp till skogsägaren

Anbud om virkesköp till skogsägaren

Vår skogsexperts anbud om virkesköp baseras på virkesförsäljningsplanen om förnyelseavverkning.

Anbudet om virkesköp innehåller uppgifter bl.a. om träslag som ska avverkas inklusive dimensions- och kvalitetskrav. Anbudet specificerar även styckepriset för timmer.

 4 Detaljerna om virkesköp finslipas i säljförhandlingar

Detaljerna om virkesköp finslipas i säljförhandlingar

På basis av anbudet förhandlar skogsägaren och Junnikkalas virkesköpare om detaljerna i virkesköpet. Samtidigt iakttar vi de krav som skogscertifikatet ställer på avverkning enligt principerna för hållbar utveckling.

Vi tar även hänsyn till skogsägarens egna önskemål bland annat vad gäller sparträd och eventuellt skydd av värdefulla naturobjekt.

 5 Avverkning av stämplingspost

Avverkning av stämplingspost

Om både skogsägaren och vår skogsexpert accepterar anbudet kan den planerade avverkningen genomföras.

Vi genomför förnyelseavverkningar med våra avverkningsföretagares moderna och effektiva avverkningsutrustning.

Våra drivningsföretagare maximerar skickligt värdeavkastningen från avverkningsposterna genom att utnyttja noggranna apteringsprogram i avverkningsmaskinerna. Först avverkas sågvirkesandelen och därefter övriga trävaruslag.

Skogsägaren eller dennes ombud har alltid möjlighet att följa och övervaka att avverkningen görs enligt köpvillkoren.

 6 Slutredovisning av virkesaffären

Slutredovisning av virkesaffären

Efter avverkningens slut presenterar vår skogsexpert en redovisning för skogsägaren eller dennes representant om de virkesslag som insamlats vid avverkningen . På basis av redovisningen upprättas ett mätningsintyg över stämplingsposten som skrivs under av båda parter.

I samband med våra virkesinköp kan man även dra av för Finlands Skogsstiftelses avgift för säljfrämjande åtgärder.Syftet med avgiften är att främja efterfrågan på finländska träprodukter.

Hitta din närmaste virkesköpare

  • Virkesanskaffning i vår region

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.